WIZJA I MISJA

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą publiczną w środowisku wiejskim, która:

 • umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w obecnej rzeczywistości, w obecnym świecie

 • wychowuje człowieka samodzielnego, kreatywnego, dobrze przygotowanego do następnego etapu kształcenia

 • pozytywnie motywuje uczniów do wszechstronnego rozwoju

 • uczy efektywnego współdziałania w zespole

 • rozwija wrażliwość na piękno przyrody oraz poczucie współodpowiedzialności za środowisko naturalne

 • uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną

 • rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie oraz bezpieczeństwo własne i innych

 • kształtuje poszanowanie cudzej własności

 • uczy otwartości na innych ludzi oraz uznania prawa każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia

 • wychowuje w duchu patriotyzmu, pielęgnuje język ojczysty, tożsamość narodową

 • jest współorganizatorem życia kulturalnego w lokalnym środowisku

   

WIZJA SZKOŁY

Wszystkie działania zmierzają do tego, aby:

obszar kształcenia

 • być placówką o wysokim poziomie nauczania

 • uczyć wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną

 • stosować aktywizujące metody nauczania

 • indywidualnie podchodzić do ucznia, dobierać metody, formy i zadania stosowne do potrzeb i możliwości konkretnego dziecka

 • stosować motywacyjny system oceniania uczniów

 • otaczać opieką uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w nauce poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

 • organizować konkursy, zawody, wyzwalające w uczniach chęć wpółzawodnictwa

 • inspirować uczniów i nauczycieli do działań twórczych i samorozwoju

 • dawać szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i potrafi najlepiej

 • rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych

 • rozbudzać ciekawość poznawczą poprzez organizowanie wycieczek, wyjść do teatru, kina, muzeów i różnego rodzaju wystaw

 • poszerzać wiedzę o kraju ojczystym

 • przeprowadzać ewaluację jakości pracy szkoły

 • ustawicznie podnosić poziom wykształcenia kadry pedagogicznej

 

obszar wychowania i opieki

 • wdrażać program wychowawczy

 • stwarzać atmosferę przyjazną wszystkim uczniom

 • zapewnić szkołę bezpieczną i kameralną, wolną od przemocy, narkotyków i alkoholu

 • otoczyć indywidualną opieką każdego ucznia, pomagać w kształtowaniu jego osobowości

 • integrować społeczność szkolną poprzez organizowanie ciekawych spotkań, wycieczek, wspólne obchodzenie ważnych rocznic i świąt

 • wdrażać programy profilaktyczne

 • rozpoznać i ustalać potrzeby opiekuńczo-wychowawcze

 • w miarę potrzeb i możliwości wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

 • respektować zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej

 • sprawiedliwie traktować wszystkich uczniów

 • oceniać uczniów rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie

 • organizować pomoc materialną dla uczniów, którzy tego potrzebują

 • zapewnić uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 

Free Joomla! template by Age Themes